Executive Committee

President
Dr. A.V. Srinivasan
Chennai
President Elect
Dr. Sanjeev Thomas
Trivandrum
Past President
Dr. Arabinda Mukherjee
Kolkata
Past President
Dr. Subash Kaul
Hyderabad
Treasurer
Dr. Nirmal Surya
Mumbai
Secretary
Dr. Gagandeep Singh
Ludhiana
Editor Annals of IAN
Dr. Satish V. Khadilkar
Mumbai
Executive Committee Members
Dr. Ajit Sowani
Ahmedabad
Dr. Sudhir Shah
Ahmedabad
Dr. Sudhir Kothari
Pune
Dr. Manjari Tripathi
New Delhi
CME Convenors
Dr. R Laxmi Narasimhan
Chennai
Dr.Kalyan Bhattacharya
Kolkata